Maria Regina
RK basisonderwijs
in Steenbergen

BASISVAARDIGHEDEN EN THEMATISCH

Met liefde en plezier geven we les aan de kinderen in alle  groepen. We doen dat klassikaal. In de ochtend komen de kennisvakken aan bod en werken we aan de basisvaardigheden om kinderen echt tot ontwikkeling te laten komen. In de middag werken we thematisch en vakdoorbrekend aan de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Samen leren

Leerlingen die actief met de leerstof bezig zijn, zijn meer betrokken en daardoor meer gemotiveerd. Kinderen leren namelijk het beste als ze zelf actief en geïnteresseerd bezig zijn. We zetten daarom in op samenwerkend leren (coöperatief leren): leerlingen werken samen bij het uitvoeren van een leertaak en hebben elkaar daarvoor nodig. De werkvormen stimuleren en structureren het samenwerken.

Er wordt per klas gewerkt in kleine, heterogene groepjes (leerteams) waarin leerlingen met elkaar over de leerstof discussiëren, elkaar uitleg en informatie geven en elkaar helpen. De kinderen krijgen hierdoor veel kennis, inzicht en vaardigheden en zowel snelle als wat langzamere leerlingen profiteren van deze aanpak.

Samen ontdekken

In de middag werken we door middel van thema’s aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, topografie en natuur. We vinden het belangrijk dat we  kinderen  stimuleren om vanuit hun eigen nieuwsgierigheid op zoek te gaan naar kennis. Daarvoor gebruiken we de methode 4xWijzer. In deze methode ligt de nadruk, naast het opdoen van kennis en ervaringen, op vaardigheden van de 21e eeuw zoals samenwerken, presenteren en onderzoeken en worden kinderen gaandeweg (vier keer) wijzer.

Veilig schoolklimaat

Een veilige school kenmerkt zich volgens ons door een pedagogisch klimaat waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is en waar wederzijds respect en vertrouwen is. Zo’n klimaat is een belangrijke voorwaarde om tot leren en werken te komen. We bevorderen het gevoel van veiligheid door te werken met de methode Positief Behaviour Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen de school. We spreken uit wat we voor gedrag verwachten en leren dat gedrag actief aan. Veiligheid, respectvol zijn en verantwoordelijkheid zijn hierbij kernwoorden die passen bij de gedragslessen die in alle groepen gegeven worden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen alle leerlingen Kanjertraining. Of je nou verlegen bent, of juist stoer: ik elk kind schuilt een kanjer! De Kanjertraining is een methode die kinderen helpt vormen tot een zelfbewuste wereldburger. Tijdens de training leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te bevorderen, leren kinderen grenzen te stellen. Zo leren ze wat voor invloed hun gedrag heeft en leren ze verantwoordelijkheid te nemen.

Voorzieningen en partners

Om het leesonderwijs te bevorderen hebben we een Bibliotheek op School. Met hulp van onze leesconsulent van de bibliotheek  is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid. Op school én thuis.
Natuurlijk hebben we ook het vak verkeer. Onze school is in het bezit van het Brabants VerkeersLabel (BVL). Dit label waarborgt dat onze school diverse activiteiten rondom verkeersveiligheid verzorgt.
Cultuureducatie maakt dat leerlingen zichzelf en de wereld om hen heen ontdekken. Met het traject van De Cultuur Loper maken kinderen kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Vanzelfsprekend maakt ons eigen podium in de gymzaal ook deel uit van een bruisende sfeer, samen met ons Podiumbeestje!
Vanuit onze identiteit hebben we een samenwerking met de Gummarus parochie bij de voorbereiding van de eerste Heilige Communie of Vormsel van uw kind.

Samenwerking en ondersteuning

Wanneer er meer nodig is dan de expertise van de leerkracht, schakelen wij de hulp in van externe professionals. Dit kan bijvoorbeeld een gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband De Brabantse Wal zijn, een jeugdprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD of een ambulant begeleider vanuit Auris.

Continurooster

Op basisschool Maria Regina hanteren we op alle dagen (behalve op woensdag) een continurooster. De kinderen lunchen samen met de leerkracht in de klas. Ze nemen daarvoor zelf eten en drinken mee.

Brabants Verkeersveiligheidslabel

Om verkeersonderwijs op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de school.

Brabants Verkeersveiligheidslabel 2021 - 2022