Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

Betrokkenheid is belangrijk

Op basisschool Maria Regina vinden we de betrokkenheid van ouders belangrijk. Een goede samenwerking tussen ouders en school is immers belangrijk om een kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen. We organiseren daarvoor individuele ouderavonden en ouder-kindgesprekken waarin we resultaten en groei bespreken.

Dit geldt ook voor de kinderopvang, omdat we ook daar graag willen aansluiten bij de wensen van ouders. We willen dat ouders met een gerust hart hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen als zij elders aan het werk of aan de studie zijn.

Digitale communicatie

Wij maken gebruik van het platform Social Schools, waar ouders en leraren op een veilige en makkelijke manier kunnen communiceren met elkaar. Zo wordt het oudermededelingenblad hierin verspreid en worden wekelijks updates gegeven over de gebeurtenissen in de klas. Tevens kunnen ouders hierin de ziek- en betermeldingen doen.

Voor de kinderopvang wordt Klasbord gebruikt om met ouders te communiceren. De pedagogisch medewerkers zetten hier bijna dagelijks een bericht op met foto’s, zodat ouders kunnen zien wat wij met de kinderen gedaan hebben.

Ouderraad

De ouderraad heeft als doel de contacten tussen ouders en de school te bevorderen. In de ouderraad komt vooral de dagelijkse gang van zaken ter sprake. De ouderraad helpt bij de organisatie van diverse activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering, sport- en speldag, excursies, schoolfotograaf etc. Samen kunnen we op deze manier de activiteiten nét ietsje bruisender maken!

Ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit een aantal ouders en treedt als adviesorgaan en klankbord op voor de directie van de school. Het ouderpanel doet dit met name op de gebieden identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs binnen de school.

Leerlingenraad

Op onze school vinden we de mening van leerlingen belangrijk. Zij mogen meedenken en hun stem laten horen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de lessen, het speelplein, feesten en speciale activiteiten. In de leerlingenraad zitten leerlingen van groep 5 tot en met 8 en zij vergaderen een keer per zes weken met onze directeur. In de leerlingenraad bespreken zij wat goed gaat maar ook wat beter kan op onze school.

Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan voor elke school waarin personeel en ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn. Zij praten samen met de directie over het beleid van de school. Zij hebben daarin adviesrecht en instemmingsrecht. In de wet is aangegeven welke onderwerpen voor adviesrecht en instemmingsrecht in aanmerking komen. Bij adviesrecht moet u denken aan zaken als wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of benoeming van de schoolleiding. Instemming wordt gevraagd als er bijvoorbeeld wijzigingen zijn van het schoolreglement of klachtenregeling. De MR zorgt er mede voor dat de school een fijne plek is om te leren.

Lokale Oudercommissie (LOC)

LPS Kinderopvang Maria Regina heeft een actieve lokale oudercommissie. De LOC denkt actief mee over:

  • het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid m.b.t. het aanbieden van voorschoolse educatie;
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
  • wijziging van de prijs van kinderopvang.

De LOC komt 6 keer per jaar bij elkaar.